come (came)

come (came)
§ მოსვლა, ჩამოსვლა; come accross - შეხვედრა, წაწყდომა; come along! - წავიდეთ! come back - დაბრუნდი; come down -ჩამოსვლა, დაშვება; come in - შემოსვლა; come up to - მისვლა, მიახლოვება
§
1 (came, come) მოსვლა (მოვა), ჩამოსვლა
where are you coming from? საიდან მოდიხარ?
I’ve come to believe that ... იმ რწმენამდე მივედი, რომ…
he came to me ჩემთან მოვიდა
success usually comes from hard work წარმატება, ჩვეულებრივ, ბეჯითი შრომის შედეგია
2 წარმოშობა, შთამომავლობა, სადაურობა
she comes from a good family კარგი ოჯახიშვილია / გვარიშვილია
where do you come from? სადაური ხარ?
she came from England ინგლისიდან ჩამოვიდა
3 წვდომა (სწვდება), მიღწევა (აღწევს)
her dress comes to her ankles კაბა კოჭებამდე სწვდება
her hair comes down to her waist თმა წელამდე სწვდება
his income comes to $60.000 a year მისი წლიური შემოსავალი 60 ათას დოლარს აღწევს
he will never come to much დიდ რამეს / ბევრს ვერასოდეს მიაღწევს
she came to her senses გონს მოვიდა
she came to (herself) გონზე მოვიდა
the house came to him on his father's death მამის გარდაცვალების შემდეგ სახლი მემკვიდრეობით მის მფლობელობაში გადავიდა
they came to blows მუშტ-კრივზე გადავიდნენ
the car came to a halt / a standstill მანქანა გაჩერდა
if it comes to that ... საქმე თუ იქამდე მივიდა…
4 მოხდენა (მოხდება)
how did it come that...? როგორ მოხდა, რომ…?
how come it?! ეს რანაირად / როგორ / საიდან?!
it came to light that… გამოაშკარავდა, რომ…
5 მემკვიდრეობით მიღება (მიიღებს) / გადსვლა (გადავა)
it comes easy to him ადვილად გამოსდის // ეადვილება
he comes of the nobility / the working class კეთილშობილური წარმომავლობისაა // მუშათა კლასიდანაა
I object to his coming მისი მოსვლის წინააღმდეგი ვარ
you’ll come off the loser წაგებული დარჩები
we’d like you to come კარგი იქნებოდა, რომ მოსულიყავი
to come to life გამოცოცხლება (გამოცოცხლდება)
the time has come for her to lie in დროა, მოილოგინოს
●●it is very kind of you to have come ძალიან დამავალეთ, რომ მობრძანდით
he promised to come დამპირდა, მოვალო
I pleaded with her to come შევეხვეწე, რომ მოსულიყო
I’ll gladly come, only later სიხარულით გეწვევით, მაგრამ უფრო მოგვიანებით
I’ll come round at six ექვსზე შემოგივლი
●●to come to rest გაჩერება (გაჩერდება)
to come out of the red ვალების თავიდან მოშორება
oh, come now! კარგი ერთი!
we’ll come, if only he comes with us მხოლოდ მაშინ მოვალთ, თუ ის წამოგვყვა
come and see us sometime or other როდესმე მოგვინახულე
if it comes to a showdown I… ყველაფრის თქმამდე თუ მივიდა საქმე, მე...
he has come into money ფული გაუჩნდა
I have a mind to come მოსვლას ვაპირებ
●●to come to one’s mind თავში აზრის მოსვლა
he may come იქნებ მოვიდეს
to come into the market გასაყიდად შემოსვლა
I can’t make her come მოსვლას ვერ დავაძალებ
don’t trouble to come მოსვლაზე ნუ შეწუხდები!
he didn’t expect her to come მის მოსვლას არ მოელოდა // არ ეგონა, რომ მოვიდოდა
to come to გონს მოსვლა
he always says the first thing that comes into his head რაც თავში მოუვა, იმას ამბობს
if it comes to that, I’ll… საქმე საქმეზე თუ მიდგა, მე...
to come into view გამოჩენა (გამოჩნდება)
it may come in use შეიძლება გამოგვადგეს
when did this word come into use? ეს სიტყვა როდიდან იხმარება?
thoughts of her coming wedding were uppermost in her mind უმთავრესად თავის მომავალ ქორწინზე ფიქრობდა
she is unlike to come არა მგონია, რომ მოვიდეს
how come you’re here? როგორ მოხდა, რომ აქა ხარ? // აქ როგორ მოხვდი?
he comes from a poor home ღარიბი ოჯახიდანაა
come here! მოდი აქ!
I’ll have him come ვაიძულებ, რომ მოვიდეს / მოვიყვან
he will hardly come საეჭვოა, რომ მოვიდეს
take the rifle, it may come in handy თოფი წაიღე, შეიძლება დაგჭირდეს
if the worst comes to the worst… საქმე თუ მთლად ცუდად წავიდა...
there’s worse to come ეს კიდევ არაფერი, მთლად უარესი იქნება
come along with me ჩემთან ერთად წამოდი
we wired him to come დეპეშა გავუგზავნეთ, რომ ჩამოსულიყო
are you willing to come? გსურს წამოხვიდე?
I said I would come and I will ვთქვი, რომ მოვალ და მოვალ კიდეც;
come when you will; როცა გინდა, მოდი
he will come მოვა;
come whenever you wish როდესაც გინდა, მოდი
and what if he doesn’t come? და რომ არ მოვიდეს?
has the boss come yet? უფროსი უკვე მოვიდა?
to come into force ძალაში შესვლა
Will he come? - ‘I expect so’ "მოვა?" - "ასე მგონია."
exert yourself to come in time ძალიან ეცადე დროზე მოხვიდე
the coming of the boss quickened the work უფროსის მოსვლამ მუშაობა გამოაცოცხლა
I figured on your coming შენი მოსვლის იმედი მქონდა // შენს მოსვლას ვვარაუდობდი
excuse my coming late დაგვიანება მაპატიეთ
you must ensure his coming on time შენ მისი დროზე მოსვლა უნდა უზრუნველყო
to come into effect ძალაში შესვლა
come in directly! დაუყოვნებლივ / მყისვე შემოდი!
dawn was coming თენდებოდა
you needn’t ask him to come, he’ll come as a matter of course მისი დაძახება არ არის საჭირო, ისედაც მოვა
to come to a dead stop უცბად გაჩერება
to come to a dead end ჩიხში მოქცევა
it was gracious of you to come! რა პატივი დაგვდე, რომ მოხვედი!
I’ve come a good way კარგა დიდი გზა გამოვიარე
it was good for of you to have come! რა კარგია რომ მოხვედი!
I’ll come without fail უსათუოდ მოვალ
come to think of it, it’s possible კარგად რომ დავფიქრდეთ, ეს შესაძლებელია
how did you come to know about it? საიდან გაიგე?
a week come Monday შემდეგ ორშაბათს
oh come, he is not that stupid! კაი, კაი! არც ისეთი უჭკუოა!
come! let’s begin! აბა, დავიწყოთ!
I’ll come and collect the book წიგნის წამოსაღებად შემოვივლი
he is unable to come მოსვლა არ შეუძლია
we’ll come and fetch you შემოგივლით და წაგიყვანთ
he is certain to come უეჭველად მოვა
I could not come მოსვლა ვერ შევძელი // ვერ მოვედი
to come into / go out of fashion მოდაში შემოსვლა / მოდიდან გადავარდნა
I’ll come by five ხუთი საათისთვის მოვალ
a button has come off my jacket პიჯაკზე ღილი ამწყდა
he wanted to come but he couldn’t მოსვლა უნდოდა, მაგრამ ვერ შეძლო
to come into bloom აყვავება // ყვავილის გაშლა / გამოღება
I’ll come between 1 and 2 o’clock პირველიდან ორ საათამდე მოვალ
‘Will they come?’ – ‘I believe so’/’I believe not’ "მოვლენ?" - "ასე მგონია" / "არა მგონია"
to come into being აღმოცენება (აღმოცენდება), წარმოშობა, შექმნა
I`ll come right away ახლავე მოვალ
ask him to come სთხოვე, მოვიდეს
I argued him into coming წამოსვლაზე დავიყოლიე
if anybody comes, don`t open the door ვინმე თუ მოვიდა, კარს ნუ გაუღებ
is anybody else coming? კიდევ ვინმე მოდის?
a glass of wine wouldn`t come amiss ერთი ჭიქა ღვინო არ გვაწყენდა
come along! წავიდეთ! მომყევი!
I`ll come along with you თან წამოგყვები
if it`s all right with you, I’ll come early თუ წინააღმდეგი არა ხარ, ადრე მოვალ
to come to smb's aid ვინმესთვის დახმარების აღმოჩენა / გაწევა
he was not able to come მოსვლა ვერ შეძლო
I came about money ფულის თაობაზე მოვედი
the car came to an abrupt stop მანქანა უცებ გაჩერდა
they came to an accord თანხმობას მიაღწიეს
he came in advance of the others სხვებზე წინ / ადრე მოვიდა
he came up to me from behind ზურგიდან მომიახლოვდა
new cities came into being ახალი ქალაქები აღმოცენდა
we came by bus ავტობუსით მოვედით
they came at my call ჩემს დაძახებაზე / გამოძახებაზე მოვიდნენ
the meeting came to a close კრება დასასრულს მიუახლოვდა
at last they came to a closure როგორც იქნა დაასრულეს კამათი და შეთანხმდნენ
they came to terms შეთანხმდნენ
they came into contact კონტაქტი დაამყარეს
she came into money მემკვიდრეობით მიიღო ფული
she came into fortune მემკვიდრეობა მიიღო
the plane came in sight / view თვითმფრინავი გამოჩნდა
I came to realize, that... თანდათანობით მივხვდი, რომ…
his resignation came as a surprise მისი გადადგომა ყველასათვის მოულოდნელი იყო
my holiday came to an end ჩემი შვებულება დასრულდა
he came to the conclusion that ... იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ…
he came before / after dark შეღამებისას / დაბინდებისას მოვიდა // დაბნელების შემდეგ მოვიდა
they came to our defense დაგვიცვეს
his dream came true მისი ოცნება ახდა
he came to the end of his endurance ვეღარ მოითმინა
it came to me in a flash აზრმა გამიელვა
the fire brigade came in full force სახანძრო რაზმი სრული შემადგენლობით მოვიდა
she came into fortune მემკვიდრეობა მიიღო
he came in quietly უხმაუროდ / ჩუმად შემოვიდა
he came from abroad უცხოეთიდან ჩამოვიდა
it's just as well I came with you კარგია, რომ შენ გამოგყევი
when woman came in, he got up როდესაც ქალი შემოვიდა, ფეხზე ადგა;
he came while I was out მოვიდა, როდესაც გასული ვიყავი.
the leaves came whirling down ფოთოლი ტრიალ-ტრიალით ჩამოდიოდა
it would be about five when she came როცა მოვიდა, ხუთი საათი იქნებოდა
he came at the wrong time შეუფერებელ დროს მოვიდა
the bus came to a halt ავტობუსი გაჩერდა
our investigation came to a halt ჩვენი გამოძიება შეჩერდა
hardly anybody came თითქმის არავინ მოვიდა
they came to no harm ცუდი არაფერი დაემართათ
she came to herself გონს მოეგო / მოვიდა
many came to the funeral service to do the dead man homage გარდაცვლილის პატივსაცემად პანაშვიდზე ბევრნი მოვიდნენ
a hush came over the room ოთახში სიჩუმე ჩამოვარდა
they came unasked დაუპატიჟებლად მოვიდნენ
the sun came up მზე ამოვიდა
●●the rain came down with a vengeance წვიმამ კოკისპირულად დასცხო
tears came to her eyes თვალზე ცრემლი მოადგა
●●they came to terms შეთანხმებას მიაღწიეს
he came sooner than we expected უფრო ადრე მოვიდა, ვიდრე მოველოდით
he came in time დროზე მოვიდა
I came to help you შენს დასახმარებლად მოვედი
he came on / lost the tracks of his enemy თავისი მტრის კვალს მიაგნო / კვალი დაჰკარგა
people came trooping out of the theater ხალხი თეატრიდან გამოვიდა / გამოეფინა
●●his dreams came true ოცნება აუსრულდა
what a mercy he came! მადლობა ღმერთს, რომ მოვიდა!
I came the moment I knew როგორც კი გავიგე, მაშინვე მოვედი
he came by sea ზღვით / გემით ჩამოვიდა
he came in with his face set გაქვავებული სახით შემოვიდა
the news came as a shock ამ ამბის გაგებამ თავზარი დაგვცა
the train came to a standstill მატარებელი გაჩერდა
the car came to a stop მანქანა გაჩერდა
the child came out in spots ბავშვს გამოაყარა
I came to that conclusion independently ამ დასკვნამდე დამოუკიდებლად მივედი
the boat came inshore ნავი ნაპირს მიუახლოვდა
it came as a complete surprise to me ჩემთვის ეს სრულიოად მოულოდნელი იყო
the train came in sight მატარებელი გამოჩნდა
he came nearer to me უფრო მომიახლოვდა
the news came that… ცნობა მოვიდა, რომ...
his plan came to nothing გეგმა ჩაუვარდა / ჩაეფუშა
train came in sight მატარებელი გამოჩნდა
he came nearer to me უფრო მომიახლოვდა
the news came that… ცნობა მოვიდა, რომ...
his plan came to nothing გეგმა ჩაუვარდა / ჩაეფუშა
the answer came pat პასუხი სწრაფად / დროულად მოვიდა
she came out in pimples სახეზე მუწუკები გაუჩნდა / გამოაყარა
when it came to the point, he couldn't face it საქმე საქმეზე რომ მიდგა, უკან დაიხია
he came to the point at once მაშინვე საქმეზე გადავიდა
the cork came out with a pop შამპანურის საცობი ბათქით ამოვარდა
it came to my knowledge that… ჩემ ყურამდე მოვიდა, რომ...
it came to light გამოაშკარავდა
they came into line with each other შეთანხმებას მიაღწიეს

English-Georgian dictionary.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • Come (American band) — Come Origin Boston, USA Genres Alternative rock, blues Years active 1990–2001 Labels Matador, Sub Pop, Beggars Banquet …   Wikipedia

 • Come (U.S. band) — Infobox musical artist Name = Come Img capt = Img size = Landscape = Background = group or band Alias = Origin = Boston, USA Genre = Indie rock Occupation = Years active = 1990–1998 Label = Matador Records Sub Pop Associated acts = Live Skull… …   Wikipedia

 • Came — Come Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Come — Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Come — Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • come — [kum] vi. came, come, coming [ME comen < OE cuman, akin to Goth qiman, Ger kommen < IE base * gwem , *gwā , to go, come > L venire, to come, Gr bainein, to go] 1. to move from a place thought of as “there” to or into a place thought of… …   English World dictionary

 • come out — {v.} 1. {Of a girl:} To be formally introduced to polite society at about age eighteen, usually at a party; begin to go to big parties, * /In society, girls come out when they reach the age of about eighteen, and usually it is at a big party in… …   Dictionary of American idioms

 • come out — {v.} 1. {Of a girl:} To be formally introduced to polite society at about age eighteen, usually at a party; begin to go to big parties, * /In society, girls come out when they reach the age of about eighteen, and usually it is at a big party in… …   Dictionary of American idioms

 • come on — {v.} 1. To begin; appear. * /Rain came on toward morning./ * /He felt a cold coming on./ 2. To grow or do well; thrive. * /The wheat was coming on./ * /His business came on splendidly./ 3. or[come upon]. To meet accidentally; encounter; find. *… …   Dictionary of American idioms

 • come up — {v.} 1. To become a subject for discussion or decision to talk about or decide about. * / He was a good salesman, and price never came up until the very last, Mary said./ * /The question of wage increases came up at the board meeting./ * /Mayor… …   Dictionary of American idioms

 • come on — {v.} 1. To begin; appear. * /Rain came on toward morning./ * /He felt a cold coming on./ 2. To grow or do well; thrive. * /The wheat was coming on./ * /His business came on splendidly./ 3. or[come upon]. To meet accidentally; encounter; find. *… …   Dictionary of American idioms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”